Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

In fondacija radi na prevenciji nasilja u životima djece u BiH. Romska djeca su pod visokim rizikom da iskuse nasilje tokom svog života; ali pored toga, oni su svakodnevno izloženi drugim, puno težim problemima, na kojima trebamo raditi prije prevencije nasilja. Pristup obrazovanju će značajno poboljšati njihove životne šanse i direktno će doprinositi smanjenju rizika od nasilja. Mnoga romska djeca ne pohađaju školu, ili ako su uključena u školski sistem, izložena su velikom riziku napuštanja škole prije nego završe obrazovanje i steknu diplomu.

Stoga, In fondacija objavljuje tematski javni poziv sa posebnim fokusom na temu:

romska djeca i obrazovanje

Poziv za dostavljanje projekata je otvoren za NVO koje su registrovane i djeluju u BiH, a koje imaju znanja i iskustva u ovom polju rada. Prednost u ovom pozivu će imati romske ili organizacije civilnog društva u kojima su Romi adekvatno zastupljeni u upravnom odboru ili kao osoblje organizacija.

Organizacije koje imaju podršku Roma Education Fund (REF) neće biti uzete u razmatranje.

NVO se pozivaju da pripreme prijedloge projekata koji će se odnositi na pripremu za školu, pristup (predškolskom) obrazovanju i pružanje podrške u savladavanju gradiva romskoj djeci koja su uključena u redovno obrazovanje. Predlažemo da organizacije u svoje projektne aktivnosti uključe i rad sa roditeljima, kao npr. podrška roditeljima u razvoju pozitivnih roditeljskih vještina (neke informacije i predloženi model rada možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/projekat-%E2%80%9Erastimo-zajedno%E2%80%9C.

Projektni prijedlozibi trebali biti inovativni, uključujući metodologiju i pristup koji odgovara ciljnoj grupi. Prijedlozi projekata bi trebali da doprinose boljoj uključenosti romske djece u redovan sistem obrazovanja. Mobilizacija volontera, zagovaranje za promjene u zajednici i promocija aktivnog učešća korisničkih grupa trebaju biti ključne komponente projekta.

Predloženi budžettrebao bi biti u rasponu od5.000-20.000,00 eura.Vlastiti doprinos organizacije ili doprinos iz drugih izvora je prednost i uzeće se u obzir prilikom razmatranja budžeta i tokom procesa selekcije.

Trajanje projekta – u zavisnosti od projektnih aktivnosti, očekuje se da projekti traju do 12 mjeseci.

Kriterij odabira:savjetodavna komisijaIn fondacije će vršiti odabir prijedloga projekata na osnovu slijedećih kriterija:

– relevantnost

– iskustvo u radu na polju prevencije nasilja, uključujući i sposobnost za organizovanje i provođenje participativnih procesa i/ili obuku profesionalaca

– predloženi postupak i metodologija

– kapaciteti za zagovaranje i iskustvo

– predloženi budžet

– spremnost na saradnju sa drugim organizacijama u okviru oblasti od interesa i

– spremnost na učešće u zajedničkim aktivnostima mreže projekata koje podržava In fondacija.

Sve dodatne informacije, kao i obrasce za prijavu, uključujući i listu obaveznih popratnih dokumenata, kao i informacije o kriterijima za finansiranje, možete naći na našoj web stranici http://www.infondacija.org/kriteriji-za-finansiranje.

Krajnji rok za dostavljanje aplikacija jeponedjeljak, 28. april 2014. do 12.00 časova,poštom (ne prihvatamo dostavu brzom poštom), na adresu našeg poštanskog pretinca, kao što je naznačeno u našem obrascu za prijavu.

Email: info@infondacija.ba

Facebook: www.facebook.com/infondacija